Rozwiąż krótki test i sprawdź na jakim poziomie jesteś.

Test składa się z 30 pytań z gradacją trudności – od poziomu początkującego do zaawansowanego. W każdym pytaniu tylko 1 odpowiedź jest możliwa. Wypełnij test przez zaznaczenie poprawnej Twoim zdaniem odpowiedzi. WAŻNE! Nie strzelaj – pytania, co do których masz wątpliwości, zostaw puste.

Po wypełnieniu testu otrzymasz na maila wynik określający Twój poziom językowy wg skali CEFR (od A1 – początkujący – do C2 – zaawansowany).

1. José is ____ Argentina.

2. How old ____ your brother?

3. Does Tony work in a bank? No, he ____.

4. Sarah ____ two children.

5. Maggie ____ speak Chinese.

6. Are ____ any plates on the table?

7. This is ____ restaurant in town.

8. We ____ Manchester next week.

9. I saw an accident when I ____ down the street.

10. ____ stayed in a hospital?

11. They ____ visited London in 1999

12. At the end of the course, I ____ speak English fluently.

13. Will you go to that concert if it ____?

14. What would you do if you ____ one million dollars?

15. The police arrested the man who ____ a bank.

16. I’m so tired. I ____ in the forest all morning.

17. I think we will ____ the car serviced this week.

18. My girlfriend is a fantastic dancer. I wish I ____ my dancing lessons.

19. He looks terrified! He ____ a ghost or something.

20. Could you ____ me a favour, please?

21. The club was so small that they ____ to let any more people in.

22. This was the basis on ____ the movement was formed.

23. Tom would rather you ____ it.

24. If you ____ me, I would never have known.

25. I’d prefer beer ____ wine.

26. I was ____ work late hours.

27. ____ your help, we would have been in trouble.

28. You ____ better finish it by tomorrow.

29. I suggested that Robbie ____ again.

30. Although there is a dress code, it isn’t ____ by many students these days.