fbpx

Polityka Prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie,


od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony
danych osobowych (RODO). Zawiera ono informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez
firmę uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 89/11. Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań,
aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
Firma przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.


• Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można podzielić na następujące kategorie:
dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, numer NIP itp.


• Informacje przekazywane nam za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych.


• Dane profilowe w przypadku utworzenia przez użytkownika administrowanego przez nas konta w klubie użytkownika,
włączając w to nazwę użytkownika i hasło informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania
i przeglądania naszych serwisów internetowych.

UPRAWNIENIA KONTRAHENTA

uSpeak Iga Mroczek informuje, że Kontrahentowi przysługuje:


– prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt na wskazane w niniejszym regulaminie adresy


– prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;


– prawo do usunięcia danych, jeżeli:
• Kontrahent cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
• Kontrahent wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych
• dane osobowe Kontrahenta nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;


– prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kontrahent:
• kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
• wniósł sprzeciw wobec przetwarzania
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;


– prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
• z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
• w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;


Czynności dokonane przez uSpeak Iga Mroczek zachowują ważność na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia

KONTAKT

Aby realizować swoje prawa mogą Państwo złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem:


• poczty elektronicznej na adres iga@uspeak.pl

• poczty tradycyjnej na adres firmy uSpeak Iga Mroczek, 44-100 Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 89/11.

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie.
Zmiany zasad zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA Z IGGY PLANET

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zapisać siebie lub dziecko na kurs – prześlij do Nas poniższy formularz

Prześlij zgłoszenie!

Dołącz do Naszej
Kosmicznej Brygady

KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH |
ANIMACJE | PRZYJĘCIA | I WIELE INNYCH

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dla dzieci i dorosłych

ZAPRASZAMY NA DARMOWĄ KONSULTACJĘ INDYWIDUALNĄ!