Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

                     uSpeak Iga Mroczek

Żwirki i Wigury 89/11,

44-100 Gliwice

NIP: 631-257-91-19

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……

 

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)