REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania na odległość przez uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice, NIP 631-257-91-19 („uSpeak”) umowy o świadczenie usług w postaci kursu językowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umowy o świadczenie usług w postaci kursu językowego za pośrednictwem:

3. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie zawierania umowy na odległość mają znaczenie określone w Regulamin świadczenia usług w postaci kursu językowego przez uSpeak drogą elektroniczną („Regulamin”), z zastrzeżeniem, że poniższe określenia mają następujące znaczenie:

 4. W celu zawarcia Umowy Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy przekazuje:

dane niezbędne do zawarcia Umowy poprzez złożenie Zamówienia.

5. Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy składa Zamówienie zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela uSpeak lub instrukcjami zawartymi na stronie internetowej uSpeak.

6. Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu.

7. uSpeak potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz dokonuje weryfikacji wskazanych danych. W przypadku, gdy przedstawione przez Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy dane zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia, uSpeak wzywa Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy do uzupełnienia danych i dokonuje ponownej weryfikacji Zamówienia uzupełnionego o te dane.

8. Brak uzupełnienia danych niezbędnych do zawarcia Umowy, pomimo wezwania Podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy skutkuje anulowaniem Zamówienia, tj. brakiem możliwości zawarcia Umowy.

9. uSpeak przekazuje Podmiotowi ubiegającemu się o zawarcie umowy potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na trwałym nośniku w postaci treści Umowy w formacie pdf. wysłanym na wskazany przez Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy adres poczty elektronicznej (email). 

10. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kursant będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu.

11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Kursant jest zobowiązany poinformować uSpeak w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym pocztą na adres: uSpeak Iga Mroczek, ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice, lub drogą elektroniczną na adres email: office@uspeak.pl. W przypadku oświadczenia wysyłanego listownie rekomenduje się skorzystanie z listu poleconego dla celów dowodowych. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną, uSpeak prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Kursanta.

12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na wzorze Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kursant dokonując zapłaty zgodnie z Umową, chyba że Kursant wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Kursant może wskazać numer rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, na który ma nastąpić zwrot płatności zgodnie z Umową.

14. Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy może zgłaszać zapytania lub reklamacje dotyczące Zamówienia oraz jego realizacji, a także kontaktować się z uSpeak w sprawach dotyczących obsługi Podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy za pośrednictwem DOK.

15. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji wysyłając pismo na adres: uSpeak Iga Mroczek, ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice lub elektronicznie na adres email : office@uspeak.pl lub telefonicznie + 48 515426577.

16. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy, jego adres, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

17. W przypadku stwierdzenia przez uSpeak konieczności uzupełniania reklamacji przez Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy, uSpeak skontaktuje się z Kursantem na wskazany adres poczty elektronicznej lub na wskazany numer telefonu.

18. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez uSpeak. Odpowiedź na reklamację uSpeak przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku

19. uSpeak informuje, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

20. Administratorem danych osobowych Podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy jest uSpeak.

21. Dane osobowe Podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy zawarte w Zamówieniu są przetwarzane przez uSpeak w celu zawarcia Umowy. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych Podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy w przypadku zawarcia Umowy określa Regulamin   oraz   informacja  dotycząca  przetwarzania   danych  osobowych  przez uSpeak dostępna na stronie internetowej www.uspeak.pl/dokumenty

22. Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

23. Podanie przez Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy danych zawartych w Zamówieniu, jest dobrowolne; niepodanie takich danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

24. Podmiotowi ubiegającemu się o zawarcie umowy będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Jest on uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, zgodnie z Regulaminem Organizacji i Działania Stałych Sądów Polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6.07.2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

25. Regulamin zawierania umowy na odległość dostępny jest na stronie internetowej uSpeak.

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zawierania umowy na odległość mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w stosunku do konsumentów postanowienia ustawy o prawach konsumenta.

27. Regulamin zawierania umowy na odległość obowiązuje od dnia 08 maja 2020r.