REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W POSTACI KURSU JĘZYKOWEGO PRZEZ USPEAK IGA MROCZEK

§ 1 Definicje

1. Administrator danych osobowych – uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice, NIP: 631-257-91-19.

2. Czas Realizacji – wskazany w Ofercie Kursu okres, podczas którego Centrum Językowe uSpeak Iga Mroczek zobowiązane jest do świadczenia na rzecz Kursanta usług Kursu zgodnie z wybraną przez Kursanta Ofertą Kursu.

3. Dane osobowe –dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, przekazane przez Słuchacza w procesie zawierania Umowy i niezbędne do wykonania Umowy, korzystania przez Kursanta z Kursu oraz uczestniczenia w Zajęciach Wirtualnych.

4. Formularz – formularz elektroniczny dostępny na stronie https://www.uspeak.pl ………za pośrednictwem którego Kursant zawiera na odległość umowę o świadczenie przez uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach usług w postaci kursu językowego za pośrednictwem Internetu.

5. Kurs -usługi nauczania języków obcych (PKWiU 85.59.11), w postaci kursu językowego świadczone drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, obejmujący lekcje z Lektorem odbywające się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams oraz materiały cyfrowe odpowiednie do realizowanego przez Kursanta poziomu nauczania, a także zasoby platformy edukacyjnej Pearson English Portal (jedynie w przypadku kursu języka angielskiego).

6. Lektor – osoba świadcząca usługę nauczania języków obcych oferowanych przez uSpeak Iga Mroczek, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, poprzez aplikację Microsoft Teams oraz platformę edukacyjną Pearson English Portal (jedynie w przypadku kursu języka angielskiego).

7. Oferta Kursu – oferta uSpeak Iga Mroczek określająca Czas Realizacji, Cenę oraz ewentualne promocyjne warunki korzystania z Kursu lub upusty i rabaty.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy –wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, udostępniony Słuchaczowi zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, znajdujący się na stronie …..https://www.uspeak.pl………….

9. Platforma edukacyjna Pearson English Portal – platforma internetowa zewnętrznego dostawcy (wydawnictwa Pearson) wykorzystywana do świadczenia usług w postaci kursu językowego za pośrednictwem Internetu, będąca systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

10. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy -pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy przez konsumentów zawarte w
§ 8 Regulaminu.

11. Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług w postaci kursu językowego przez uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach.

12. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

13. Kursant –osoba korzystająca z usług Kursu, która zawarła na odległość umowę o świadczenie usług Kursu na warunkach niniejszego Regulaminu lub odpowiednio płatnik/opiekun prawny, o ile zawarł on w imieniu Kursanta umowę o świadczenie usług Kursu na warunkach niniejszego Regulaminu.

14. Test poziomujący – test pisemny przeprowadzany przez Kursanta, który kwalifikuje Kursanta do właściwego poziomu nauczania.

15. Analiza potrzeb – dokument w wersji edytowalnej (doc lub docx) przesyłany Kursantowi przez uSpeak Iga Mroczek drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail, mający na celu poznanie oczekiwań Kursanta dotyczących Kursu, z którego będzie korzystał.

16. Umowa – zawarta przez Kursanta na odległość, na warunkach niniejszego Regulaminu, umowa o świadczenie przez uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach usług w postaci kursu językowego za pośrednictwem Internetu, poprzez aplikację Microsoft Teams (lekcje na żywo z Lektorem) oraz platformę edukacyjną Pearson English Portal (jedynie w przypadku języka angielskiego).

17. Zajęcia Wirtualne – zajęcia realizowane z wykorzystaniem Internetu, poprzez aplikację Microsoft Teams, w grupie wirtualnej, z Lektorem dostępnym w czasie rzeczywistym, z możliwością dwustronnej komunikacji Kursant – Lektor.

§ 2 Zawarcie i obowiązywanie Umowy

1. Podstawą świadczenia usług Kursu jest Umowa zawarta na odległość pomiędzy Kursantem oraz uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach oraz uiszczenie przez Kursanta opłaty, o której mowa w § 3 pkt. 3 Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy Kursant zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki wybranej Oferty Kursu, warunki niniejszego Regulaminu oraz wskazać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy, poprzez wypełnienie odpowiednich pól oznaczonych na Formularzu oraz dokonać aktywacji zawartego w Formularzu odpowiedniego przycisku o treści „zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty”.
3. Kursant zawierając Umowę oświadcza, że rozumie i akceptuje system nauczania oraz sposób i warunki świadczenia usług Kursu, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz akceptuje, że zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem uiszczania ceny za Kurs, jak również potwierdza otrzymanie Pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz udostępnienie wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Umowa po jej zawarciu zgodnie z § 2 pkt. 2 Regulaminu wchodzi w życie po uiszczeniu płatności, w tym płatności pierwszej raty, zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu tj. zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym uSpeak Iga Mroczek.

5. Świadczenie usług Kursu rozpoczyna się po otrzymaniu przez Kursanta, na adres email wskazany w Formularzu, adresu strony internetowej, z wykorzystaniem której Słuchacz będzie mógł rozpocząć korzystanie z Kursu.

§ 3 Cena i forma płatności za Kurs

1. Cena za Kurs obejmuje wszystkie składniki świadczenia uSpeak Iga Mroczek na rzecz Kursanta, w tym materiały cyfrowe, zgodnie z wybraną przez Kursanta Ofertą Kursu oraz niniejszym Regulaminem.
2. uSpeak Iga Mroczek może w warunkach poszczególnych Ofert Kursów dostępnych dla Słuchacza przewidywać udzielenie upustów lub rabatów.
3. Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty ceny za Kurs zgodnie z warunkami wybranej Oferty Kursu przelewem w dniu zawarcia Umowy.
4. Udzielony zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu upust lub rabat należny jest Kursantowi wyłącznie w przypadku wykonania Umowy w zakresie pełnego Czasu Realizacji. W przypadku rezygnacji z Kursu i wypowiedzenia Umowy przez Słuchacza przed upływem Czasu Realizacji albo wypowiedzenia Umowy przez uSpeak Iga Mroczek z przyczyn leżących po stronie Kursanta udzielony, zgodnie z Ofertą Kursu upust lub rabat, ulega likwidacji za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Kwota należna uSpeak Iga Mroczek z tytułu zwrotu udzielonego upustu lub rabatu zostanie rozliczona poprzez potrącenie tej kwoty z kwotą należną Kursantowi w związku z rezygnacją z pozostałej, objętej Umową części Czasu Realizacji, w wysokości proporcjonalnej do czasu obowiązywania Umowy.
5. Usługa Kursu podlega rozliczeniu w oparciu o miesięczne okresy rozliczeniowe ulegające zakończeniu wraz z końcem każdego miesiąca kalendarzowego w trakcie trwania Czasu Realizacji, proporcjonalnie w stosunku do jego trwania.

§ 4 Czas Realizacji

1. W Czasie Realizacji uSpeak Iga Mroczek zobowiązane jest udostępnić możliwość pobrania materiałów cyfrowych w formacie pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, realizacji Kursu w ramach Zajęć Wirtualnych zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Ofertą Kursu, z należytą starannością i na właściwym poziomie.
2. Przed rozpoczęciem Czasu Realizacji Kursant otrzyma na podany w Formularzu adres e-mail dokument Analizy Potrzeb. Kursant zobowiązuje się do wypełnienia go i odesłania pocztą e-mail do uSpeak Iga Mroczek w przeciągu 3 (trzech) dni od daty jego otrzymania. Kursant wyraża zgodę, aby wypełniona przez niego Analiza Potrzeb została udostępniona Lektorowi, który będzie prowadził Zajęcia Wirtualne, celem poznania potrzeb i oczekiwań Kursanta wobec zakupionego Kursu.
3. Czas Realizacji rozpoczyna się w momencie wejścia Umowy w życie zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu i otrzymaniu przez
Kursanta na wskazany przez niego adres email albo w inny uzgodniony z Kursantem sposób, adresu strony internetowej, z wykorzystaniem której będzie mógł realizować Kurs.
4. Całkowite wypełnienie zobowiązań uSpeak Iga Mroczek wobec Kursanta następuje w momencie wykorzystania przez Kursanta przewidzianego wybraną Ofertą Kursu Czasu Realizacji.
5. Kursantowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w formie dokumentowej lub pisemnej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o zleceniu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego, który obowiązuje także w przypadku rozwiązania Umowy z ważnych powodów.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kursanta przed upływem okresu, na który została zawarta, Strony Umowy dokonają wzajemnych rozliczeń z uwzględnieniem miesięcznych okresów rozliczeniowych oraz korekty udzielonego upustu lub rabatu zgodnie z § 3 pkt. 4 Regulaminu.

§ 5 Zajęcia Wirtualne

1. Zajęcia Wirtualne Kursant realizuje z wykorzystaniem posiadanego przez Kursanta sprzętu, z zastrzeżeniem że uSpeak Iga Mroczek nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z brakiem sprzętu o minimalnej konfiguracji, niezbędnego systemu operacyjnego oraz łączy internetowych o parametrach wskazanych w § 6 Regulaminu.
2. Uzyskanie przez Kursanta możliwości umówienia Zajęć Wirtualnych następuje po przekazaniu danych kontaktowych do Kursanta Lektorowi prowadzącemu Zajęcia Wirtualne.
3. Kursant powinien uczestniczyć we wszystkich Zajęciach Wirtualnych, które umówił wspólnie z Lektorem. Zasady umawiania terminów zajęć zależne są od Oferty Kursu, którą Kursant wykupił. W celu zapewnienia sobie możliwości realizacji Zajęć Wirtualnych w żądanym terminie (tj. dacie i godzinie) Słuchacz powinien uzgodnić ten termin wraz z Lektorem prowadzącym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu najpóźniej 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszych Zajęć Wirtualnych.
4. Kursant, w zależności od wybranej Oferty Kursu, ma możliwość, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu, odwołać zarezerwowane wcześniej Zajęcia Wirtualne do godziny 22:00 dnia je poprzedzającego.

5. Kursant w ramach Kursu ma możliwość realizacji wszystkich poziomów nauczania oferowanych przez uSpeak Iga Mroczek, właściwych zgodnie z wynikami Testu poziomującego, przy czym ze względów dydaktycznych jednocześnie może realizować tylko 1 (jeden) z poziomów. Kolejny poziom nauczania Słuchacz może rozpocząć dopiero po ukończeniu poprzedniego poziomu.
6. Aby ukończyć dany poziom nauczania w ramach Kursu Kursant powinien uzyskać wynik pozytywny od Lektora prowadzącego. Forma weryfikacji poziomu Kursanta wybierana jest przez Lektora.
7. W razie ukończenia przez Kursanta w ramach wybranej Oferty Kursu kolejnych poziomów nauki z wynikiem pozytywnym, zaliczenia wszystkich przewidzianych przez Lektora testów oraz uiszczenia wszystkich bieżących należności tytułem ceny za Kurs, uSpeak Iga Mroczek na życzenie Kursanta wystawi odpowiedni certyfikat potwierdzający zaliczenie określonego poziomu nauczania.
8. Kursant przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na rejestrowanie Zajęć Wirtualnych, w których bierze on udział, celem późniejszego odtwarzania tych Zajęć Wirtualnych przez osoby upoważnione przez uSpeak Iga Mroczek do obejrzenia tychże zarejestrowanych Zajęć Wirtualnych, na przykład w celu weryfikacji sposobu prowadzenia Zajęć Wirtualnych przez Lektora.
9. Platforma edukacyjna Pearson English Portal oraz aplikacja Microsoft Teams, na których prowadzone są Zajęcia Wirtualne mogą być wykorzystywane przez Kursanta tylko w celu przewidzianym tematyką Kursu.
10. Zakazuje się Kursantowi dostarczania za pośrednictwem Platformy edukacyjnej Pearson English Portal oraz aplikacji Microsoft Teams treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Wymagania sprzętowe

1. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, iż do korzystania z Kursu zgodnie z Regulaminem i uczestnictwa w Zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych powinien on dysponowad sprzętem o minimalnej konfiguracji sprzętowej, niezbędnym systemem operacyjnym oraz łączem internetowym o parametrach wskazanych poniżej w § 6 Regulaminu. Szkoła Wirtualna nie zapewnia sprzętu, systemu operacyjnego ani łącza w celu przeprowadzenia Kursu.
2. Minimalna wymagana konfiguracja sprzętowa :
a) Procesor 2GHz Intel® Pentium® 4lub 2GHz Intel Pentium Core Duo,

b) System: Windows 7/8/10, MacOS 11, Android 5.0

c) RAM 4 GB

d) HDD: 500 MB wolnej przestrzeni na dysku

e) Karta sieciowa LAN [Mbps]: 10/100/1000

f) Monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej;

g) Klawiatura, myszka, słuchawki, mikrofon;

h) Kamera wideo (zalecana);

i) Połączenie z siecią Internet zapewniającą transfer na poziomie min. Pobieranie 3Mb/s i wysyłanie. 1Mb/s z opóźnieniem mniejszym niż 100ms (zalecane połączenie LAN).

3. Do korzystania z Kursu i uczestnictwa w Zajęciach Wirtualnych niezbędne jest prawidłowe zainstalowanie na komputerze dysponowanym przez Kursanta wszystkich komponentów, w tym karty muzycznej.

4. Niezbędne oprogramowanie do uczestnictwa w Zajęciach Wirtualnych oraz realizacji Lekcji multimedialnych :
a) system operacyjny: Windows 7+, MacOS 10.9+

b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 52 lub wyższej, Google Chrome w wersji 56 lub wyższej.

5. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej urządzenia mobilne typu tablet lub telefon mogą być wykorzystane do uczestniczenia w Zajęciach Wirtualnych, jeżeli spełniają następujące warunki:
a) system operacyjny: iOS w wersji 11 lub nowszej, Android w wersji 5 lub nowszej;

b) urządzenie podłączone do sieci Internet z prędkością min. 512Kb/s z opóźnieniem nie większym niż 100ms.

6. Urządzenia mobilne typu tablet lub telefon, wymienione w § 4 pkt. 5 Regulaminu, mogą być użyte do uczestnictwa w Zajęciach Wirtualnych, jednakże niektóre z funkcjonalności mogą na nich nie działać (np.: video, tablica interaktywna, itp.). Pełna funkcjonalność Platformy edukacyjnej Pearson English Portal jest dostępna wyłącznie na komputerze stacjonarnym.

7. Kursant przyjmuje do wiadomości, iż:
a) system niezbędny do korzystania z Kursu i uczestnictwa w zajęciach Wirtualnych nie wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów, tym niemniej może okazać się to niezbędne w przypadku zaistnienia problemów uniemożliwiających prowadzenie Zajęć Wirtualnych. W takim przypadku, system poinformuje o konieczności zainstalowania przez Kursanta określonych kodeków audio/video;

b) niezbędne do działania Platformy edukacyjnej Pearson English Portal oraz aplikacji Microsoft Teams oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane ze strony internetowej www wskazanej przez uSpeak Iga Mroczek, online po pierwszym zalogowaniu się przez Kursanta. Kursant powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na dysponowanym przez siebie sprzęcie;
c) w sieci chronionej Firewallem, Kursant powinien uzyskać od administratora sieci lokalnej nieograniczony dostęp do niektórych serwerów internetowych;
d) Kursant powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;

e) z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania Zajęć Wirtualnych wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.

8. uSpeak Iga Mroczek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług Kursu zaistniałych z przyczyn technicznych niezawinionych i niezależnych od uSpeak Iga Mroczek, a wywołanych przez działania osób trzecich lub siłę wyższą.

9. W przypadku wątpliwości i problemów związanych z realizacją Kursu i uczestnictwem w Zajęciach Wirtualnych Kursant może zwracać się do Działu Obsługi Klienta dyżurującego w terminach wskazanych na stronie www.uspeak.pl w zakładce Kontakt.

§7 Zasady użytkowania Konta przez Kursanta

1. W ramach Kursu Kursant otrzymuje dostęp do aplikacji Microsoft Teams oraz indywidualne Konto na Platformie edukacyjnej Pearson English Portal (jedynie w przypadku języka angielskiego). W celu uczestniczenia w Zajęciach Wirtualnych konieczne jest pobranie aplikacji Microsoft Teams (najlepiej na komputer stacjonarny), natomiast w celu korzystania z zasobów Platformy edukacyjnej Pearson English Portal konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.pearson.pl.

2. Kursant, po wejściu w życie Umowy zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu otrzyma, na wskazany przez siebie w Formularzu adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej oraz instrukcje w formacie pdf umożliwiające rejestrację Konta i korzystanie z Kursu oraz uczestniczenie w Zajęciach Wirtualnych.

3. Kursant ma możliwość pozyskania, materiałów cyfrowych w formacie pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png właściwych dla realizowanego Kursu. Z momentem pobrania materiałów własność egzemplarza (egzemplarzy) przechodzi na Kursanta. Wartość materiałów stanowi element składowy ceny uiszczanej przez Kursanta w ramach płatności zgodnie z wybraną Ofertą
Kursu.
4. Kursant zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych słuchaczy;
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych kursantów;
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;
d. nieudostępniania osobom trzecim haseł dostępowych do Konta.
5. uSpeak Iga Mroczek nie ponosi odpowiedzialności za:

a) bezprawne działania innych kursantów Kursu;
b) niezgodny z celem Kursu sposób, w jaki Kursant korzysta z Konta, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
c) jakiekolwiek szkody Kursanta wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez niego Konta osobom trzecim;

d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Kursanta do Konta, z zastrzeżeniem że w takiej sytuacji Kursant powinien niezwłocznie zawiadomić Dział Obsługi Klienta, celem zablokowania nieuprawnionego korzystania z Konta przez osoby trzecie;

e) działania oprogramowania lub sprzętu należącego do Kursanta, które uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Kursu i uczestnictwo w Zajęciach Wirtualnych, w tym wywołane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Kursanta, w szczególności włamania oraz wirusy komputerowe.

§ 8 Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy przez konsumentów

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 j.t.) Kursant będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Słuchacz jest zobowiązany poinformować uSpeak Iga Mroczek w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym pocztą na adres: uSpeak Iga Mroczek ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice lub drogą elektroniczną na adres email: office@uspeak.pl. W przypadku oświadczenia wysyłanego listownie rekomenduje się skorzystanie z listu poleconego dla celów dowodowych. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną, uSpeak Iga Mroczek prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kursanta.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na wzorze Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy wszystkie wpłacone przez Kursanta należności zgodnie z wybraną Ofertą Kursu zostaną zwrócone Kursantowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym uSpeak Iga Mroczek zostało poinformowane o decyzji Kursanta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kursant dokonując zapłaty zgodnie z Umową, chyba że Kursant wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Kursant może wskazać numer rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, na który ma nastąpić zwrot płatności zgodnie z Umową.

§ 9 Informacja o przetwarzaniu Danych osobowych Kursantów

1. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Kursant może się skontaktować w sprawach ochrony jego danych osobowych pod e-mailem : iga@uspeak.pl, pod numerem telefonu, tel. + 48515-426-577 lub pisemnie na adres: uSpeak Iga Mroczek, ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice.
2. Dane osobowe przetwarzane są w następującym celu :
a) w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenia usługi Kursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach analitycznych *lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi Kursantów, budowania wiedzy o Kursantach, analizy finansowej uSpeak Iga Mroczek będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu badania satysfakcji Kursantów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Kursantów z usług Kursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu oferowania Kursantom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Kursanta, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu oferowania Kursantowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z uSpeak Iga Mroczek (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Kursanta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu uSpeak Iga Mroczek i naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Kursantowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych.

4. uSpeak Iga Mroczek przestanie przetwarzać Dane osobowe Kursanta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Danych osobowych Kursanta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kursanta lub Dane osobowe Kursanta będą dla uSpeak Iga Mroczek niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Kursantowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Kursant zgłosi taki sprzeciw uSpeak Iga Mroczek zaprzestanie przetwarzać jego
Dane osobowe w tym celu.
6. Dane osobowe Kursanta pozyskane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane począwszy od dnia zawarcia Umowy aż do zakończenia okresu retencji trwającego 7 lat liczonych od końca roku, w którym umowa uległa rozwiązaniu. Na okres retencji składa się 6 lat, jako najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy oraz dodatkowy jeden rok niezbędny do obsługi roszczeń zgłoszonych w trakcie biegu terminu przedawnienia, o których uSpeak Iga Mroczek powzięło wiadomość już po jego upływie. Liczenie okresu retencji od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

7. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług uSpeak Iga Mroczek przetwarzane będą przez okres niezbędny do ich wykorzystania, nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia przez Kursanta sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub uSpeak Iga Mroczek ustali, że się zdezaktualizowały.

8. Dane osobowe Kursanta mogą zostać ujawnione: partnerom uSpeak Iga Mroczek, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi. Do Danych osobowych Kursanta mogą mieć dostęp podwykonawcy uSpeak Iga Mroczek (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.
9. Zgodnie z RODO Kursant ma prawo do :

a) dostępu do jego Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) jego Danych osobowych;
c) usunięcia jego Danych osobowych, ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych;
e) przenoszenia jego Danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

10. Podanie Danych osobowych przez Kursanta ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia Umowy.

§ 10 Reklamacje

1. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej świadczenia usługi Kursu wysyłając pismo na adres: uSpeak Iga Mroczek, ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice lub elektronicznie na adres email :office@uspeak.pl .
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Kursanta, jego adres, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. W przypadku stwierdzenia przez uSpeak Iga Mroczek konieczności uzupełniania reklamacji przez Kursanta, uSpeak Iga Mroczek skontaktuje się z Kursantem zgodnie z § 11 pkt. 1 Regulaminu.
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez uSpeak Iga Mroczek.

§ 11 Rozstrzyganie sporów

1. Spory, które mogłyby wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. W przypadku nieuwzględnienia przez uSpeak Iga Mroczek reklamacji Kursanta, będącego konsumentem, jest on uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, zgodnie z Regulaminem Organizacji i Działania Stałych Sądów Polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6.07.2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej ( Dz.U.2017.1356).

§ 12 Inne postanowienia

1. uSpeak Iga Mroczek uprawnione jest do kontaktowania się z Kursantem we wszelkich sprawach dotyczących Umowy lub Kursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi przez Kursanta w procesie zawierania Umowy lub w przypadku ich zmiany przekazanymi przez Kursanta w terminie późniejszym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.