Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych przez uSpeak Iga Mroczek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) – dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest uSpeak Iga Mroczek, ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice, NIP: 631-257-91-19.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w uSpeak Iga Mroczek: iga@uspeak.pl, tel. 515-426-577.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 

 

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podwykonawcy administratora danych osobowych, którym zostało powierzone przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu pozyskania Pani/Pana danych i/lub przesłania do Pani/Pana informacji marketingowych.
  2. Pani/Pana dane   osobowe   będą   przekazywane   do   państwa   trzeciego:   StanówZjednoczonych, na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Może Pani/ Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przesłania informacji marketingowych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przekazania informacji marketingowych.

 

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez uSpeak Iga Mroczek

Oświadczam, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz.1219) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez uSpeak Iga Mroczek oraz przez podmioty mające zawarte z uSpeak Iga Mroczek umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.